به دلیل انجام عملیات پایان سال تا اطلاع ثانوی سامانه از دسترس خارج میباشد.
لطفا جهت انجام امور بانکی به شعب بانک مهر اقتصاد مراجعه نمایید.