مشتری گرامی ضمن تشکر از همراهی شما، با عنایت به اتصال این بانک به شبکه شتاب، این سامانه متوقف شده و جهت انتقال وجه خود از سایر روش ها استفاده نمایید.